Agarta ile Şamballa Çatışması

#şamballa #agarta #gizemlervebilinmeyenler

Tibet, azametli Himalayalar’daki bu mistik ülke, Dün­ya ’nın psişik merkezi olarak saygı görürdü. Üstadlar göz­den uzak manastırlarından gezegenlerdeki Kozmik Efendi­ler ile telepatik görüşmeler yaparlar, metafizik âlemlerde İyilik ve Kötülük güçleri insanlığın ruhu için çekişir lerdi. Hint-Tibet tradisyonları, biraz karışık da olsa, yerin çok aşa­ğılarında saklı olan ve bütün kıtalarda bulunan gizli giriş­lerden tünellerle yaklaşılan Agarta’dan söz ederler. Yıldız­lardan gelen Uzaysal Varlıklar (Celestials) tarafından ku­rulan bu yeraltı medeniyetinin tarihi, anlaşıldığına göre, dünyamızın ilk günlerine kadar uzanmaktadır. Burası, Ura­nüs’ün oğulları ile Satürn arasında çıktığı sanılan Uzay Sava­şandan sonra Elohim ya da Sikloplar için bir yeraltı sığına­ğı teşkil etmiş olabileceği gibi, muhtemelen, bir zamanlar ge­zegenimizi tehdit etmiş olan kozmik bir afetten kaçmak için de kullanılmış olabilir.

Mu ve Atlantis’ten uzaklaşan göç­menlerin yeraltına kaçtıkları söylenir. Dünyanm her yanın­daki Mistik Kardeşlikler, yerin kilometrelerce altında bu­lunan psişik bir medeniyet ile Tibet’teki Üstadlar arasında bir bağlantı bulunduğunu ileri sürerler. «içi Boş Dünya Kuramı (Hollow Earth Theory) taraftarları, Uçan Daireler’ in. aslında, yeryüzündeki ülkeleri gözlemek üzere Kutuplar’daki deliklerden geçerek dünyamızın içinden çıktıklarını id­dia ederler. Ezoterik öğretiler, Agarta’nm Hâkimi’ni, Dün- ya’nm Kralı rütbesi ile anarlar. Yardımcıları durumundaki iki Rahip-Kral ile birlikte, insanlığın geleceğini plânladığı söylenir. Sembolü, Hitler tarafından çarpıtılarak kullanıl­mış olan kancalı haç, Swastika dır.

  • Leave Comments