Ektoplazma

Ektoplazma

Fransız’cadan alınan bu kelime ilk kez C. Richet tarafından kullanılmıştır. Diğer bir adı teleplazmadır ki Alman Metapsişikçisi Schrenek Notzing’in bir buluşudur. Metapsişikçilerden G. Geley ve J. Maxwell sübtans ( cevher ) terimini kullanmışlardır. Geley ”cevher” terimi ile, ektoplazmanın organik bir madde değil, organik hale getirilmiş maddeler olduğunu kast etmiştir. Ektoplazma Fiziki medyom denen şahışta çıkan kah macunumsu, kah buharımsı, tarzda ve bazende hiç görünmeden kendini gerçekleştiren fizikoşimik ve antropomorfik seyyal maddeler topluluğudur.

 

Kuşkusuz bu madde, medyomun kendi maddelerinin başka tabiatta tezahürüdür. Bilhassa ”doğal çıkış yerleri” bu işi kolaylaştırır. Beyaz, kirli beyaz, kurşuni bazende kırmızı renkte olan katı macunumsu tarzda kendini gösterir. Suje ile ektoplazma arasında çok sıkı ilişki vardır; hassasiyeti taşır ve etkendir. Bedenden çıktıktan sonra süratle organize hale gelir. Sonuç olarak taslak şeklinde ve tam materyalizasyonlar ortaya çıkar.

baker2 ojete goloso

Ektoplazmanın kimyasal analizi yapılmıştır. Albümine benzer bir maddedir. Yağ zerreleri vardır. Mutad halde insanda bulunan hücrelerden oluşmuştur. İçinde çokca lökosit mevcuttur. Daha ziyade lenf sıvısını andırmaktadır. Su miktarı yarı yarıyadır. İçinde albümin ile kükürt vardır. Gerek medyomun gerekse bedensiz varlıkların etkisi altında türlü şekiller ve kabiliyetler gösterir. Ektoplazma (ectoplasm), trans haline girmiş medyumların vücutlarından, özellikle ağız, burun, kulak gibi organlarından çıktığı, havada yayıldığı, bazen gözle görülebildiği ve elle dokunulabildiği ileri sürülen şekilsiz (amorf) süptil maddelere verilen addır.

Terim 1913’te Nobel Fizyoloji-Tıp Ödülü’nü almış Fransız Fizyolog Charles Richet tarafından eski Yunanca’daki “dışında” anlamına gelen “ektos” ve “yaratılmış, benzeyen” anlamına gelen “plasma” sözcüklerinden türetilmiştir. Ektoplazma genellikle, beyaz, kirli beyaz, kurşuni ve bazen de kırmızı renklerde kendini gösterir. Kimi zaman buharımsı, kimi zaman macunumsu bir hal alarak yoğunlaşan süptil bir maddedir. Metapsişikçi hekim Dr. Gustave Geley ektoplazmayı organik hale getirilmiş bir cevher olarak kabul eder. Önceleri yalnızca seans odalarında fotoğrafları çekilmekle yetinilen ektoplazmanın kimyasal analizi Alman bilim adamı ve psişik araştırmacı A. Shrenck-Notzing tarafından yapılmış ve kimyasal formülünü C120 H1134 N218 S5 O249 olarak açıklanmıştır.

ekto ectoplasm2

Notzing “teleplazma” adını verdiği ektoplazmada yağ zerrelerine, insan hücrelerine ve bol miktarda lökosite rastladığını açıklamıştır. Özel niteliklere sahip ektoplazmanın ruhsal irtibat seanslarında çeşitli organ biçimleri kazanabildiği ve hatta kimi zaman bir insan görünümünü kazanabildiği ileri sürülür. Bu yüzden bu tür ektoplazmik oluşumlar kimi yayın organlarında “ruhların fotoğrafları” başlığıyla yayımlanmıştır. Fakat Spiritüalistlere göre, maddi olmayan bir varlığın fotoğrafı çekilemez; dolayısıyla bunlara “ruhların fotoğrafları” değil, ruhun imajinasyon etkisi altında şekillenen oluşumlar demek daha doğru olur.

Üstelik Neo-spiritüalist görüşe göre, bir medyumun, ektoplazmasını şekillendirebilmesi için bir bedensiz varlık ile irtibat kurmuş olması şart değildir, bunu medyum kendi psişik yeteneğiyle de yapabilir. Bu konuyu Dr. Bedri Ruhselman “Medyumluk” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklamıştır. (1951’de Stockholm’de düzenlenen Uluslararası Spiritüalizm Kongresi’ne gönderilen ve Kongre’de yankı uyandıran bu kitap Ruhselman tarafından önce İngilizce hazırlanmış, sonra Türkçe’ye çevrilmiştir.)

220px-Ektoplasma 3

  • Leave Comments